می گویند ملک الشعرای بهار در مجلسی نشسته بود و حضار برای آزمایش طبع وی چهار کلمه را انتخاب کردند تا وی آنها را در یک رباعی بیاورد.کلمات انتخاب شده عبارت بودند از: خروس   و   انگور   و   درفش    و   سنگ

ملک الشعرای بهار گفت:

برخاســـت خروس صبح برخیز ای دوســـــت  

       خون دل انگور فکـــن در رگ و پوســــــــت

عشق من و تو صحبت مشت است و درفش    

        جور تو دل صحبت سنگ است و سبوست