حضرت امام صادق (ع) فرمود: فاطمه نزد خدای تعالی ۹ اسم دارد:

فاطمه، صدیقه، مبارکه،طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه و زهرا.