+ نگران نباش

حال دلم خوب است !!!

نه از شیطنت خبری هست
نه از بی تابی

پنج شنبه شب ها آرام می گیرد

همین!