گلی را که دیروز

به دیدار من هدیه آوردی ای دوست ،

دور از رخ نازنین تو

امروز پژمرد

همه لطف وزیبایی اش را

که حسرت به روی تو می خورد و،

هوش از سر ما به تاراج می برد

گرمای شب برد

صفای تو اما گلی پایدار است

بهشتی همیشه بهار است

گل مهرِ تو در دل و جان

گل بی خزان

گل ، تا که من زنده ام ماندگار است


فریدون مشیری