امروز که از خواب بیدار شدم

از خودم پرسیدم:زندگی چه می گوید؟

جواب را در اتاقم گرفتم.

سقف گفت:اهداف بلند داشته باش!

پنجره گفت:دنیا را بنگر

آینه گفت:قبل از هرکاری به بازتاب آن بیندیش!

ساعت گفت:هر ثانیه را با ارزش بشمار

تقویم گفت:به روز باش

در گفت:در راه هدف هایت سختی هارا هل بده و کنار بزن

زمین گفت:با فروتنی نیایش کن