معلم برای سفید بودن برگ نقاشی ام تنبیه ام کرد
  و “همه” به من خندیدند…..
اما من خدایی را کشیده بودم که “همه” می گفتند
دیدنی نیست!