*ناتوان ترین مردم» ناتوان ترین مردم کسی است که توان به

دست آوردن دوستان را ندارد، و ناتوان تر از او کسی است که

دوستی به دست آرد و او را از دست بدهد.


*فریاد رسی و فرح بخشی گرفتار» از کفّاره گناهان بزرگ،

فریاد خواه را به فریاد رسیدن، و غمگین را آسایش بخشیدن است.

*نشانه کمال عقل» چون خرد کمال گیرد، گفتار نقصان پذیرد.

*رابطه با خدا» آنکه میان خود و خدا را اصلاح کند، خدا میان او

و مردم را اصلاح میکند و آنکه کار آخرت خود را درست کند، خدا

کار دنیای او را سامان دهد. و آنکه او را از خود بر خویشتن

واعظی است، خدا را بر او حافظی است.

*افراط و تفریط» دو تن به خاطر من هلاک شدند: دوستی که

اندازه نگاه نداشت و دشمنی که بغض مرا در دل کاشت.
منبع: گنجینه هدایت