آیا این تصویر نمایانگر ستون است یا چند انسان؟؟؟؟؟؟