عزیزان این انشای یه بچه ی کلاس پنجمی...فقط بخونید و بخندید...خط به خطش تکراری...هرکی نخونه به ضرر خودش کار کرده...بدو بدو!!!عینک