عشق حرفی از کلام فاطمه(ع) است

جمله خوبیها غلام فاطمه (ع) است

تا بدانی رمز ایجاد بهشت

چشمه کوثر به نام فاطمه(ع) است