به "خدا "گفتم : تو را چگونه میتوانم ببینم؟

"خدا" گفت :تو مرا نخواهی دید...

اما کسی را برات گذاشته ام که نیمی از من است...

  " مادر "

سلامتی تموم مادر های دنیا...