فاصله ما تا آرزوهایمان از زانو تا زمین است

کافیست زانو را خم کنیم

وسر را به سجده بیفکنیم

تا اجابت شوی...