هیچ وقت نباید به اجبار خندید.

گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد...

لبخند بعد از گریه،

از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتره...