نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر می شوند...

نداشته ها و تنهایی های خیلی خیلی خیلی بزرگ ،فقـــط با خدا...