نگفتن صلاح است ، کم گفتن طلا است و پر گفتن بلا است . . ..