ای اشرف مخلوقات...

خدا تو را برای خودش برگزید!

پس یادت باشد که...

 قیمت تو =خداست.

خود را ارزان نفروشی...