سلام

دیروز اردوی بسیار خوبی با دانش آموزان پیش دبستانی و اول

به باغ گلها و باغ غدیر رفتیم جای همه شما خالی خیلی خوش گذشت