*تا نگاهت می کنم....

باران می بارد!!نمی دانستم لمس

خیالت هم وضو می خواهد.......!!!!