کاش توی بازی زندگی وقتی داریم یار کشی می کنیم بگیم منو خدا شما همه