خسرو شکیبایی: پسر تو چند سالته؟
مهرداد صدیقیان: پارسال 16 سالم بود بچه بودم،
2روز بعد بابام مرد بازم 16 سالم بود،اما دیگه بچه نبودم
 
"دیالوگ ماندگارفیلم اتوبوس شب"