خدای من دســــــــتانــــــــت که در دستان من  باشد هــــــــــیچ کــــــــــس مــــــــرا دست کم نمیگیرد!