وقتی قهرمان جهان شدم؛تازه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند!

(غلامرضا تختی)