لنگه های چوبی درب حیاطمان

گرچه کهنه اند و جیر جیر میکنند

ولی خوش به حالشان که لنگه ی همند.