شیطنت را فراموش نکنید؛

حتی اگر فیلسوف ترین فرد در دنیا هستید؛

کودک درونتان، گاهی دلش می گیرد ...!