دکتر شریعتی میگه :     

صداقت در مقابل سیاست دیگران، سادگی است

و سیاست در مقابل صداقت دیگران، خیانت است !