اگر نمی توانی بلوطی برفراز تپه ای باشی بوته ای کوچک در کناره ی راهی باش و روح مسافری خسته را طراوت ببخش. مهم نیست کیستی. هر چه هستی بهترین باش.