درمان تو درخود توست، تو بدان بصیرت نداری. درد تو نیز از خود توست، تو بر آن آگاهی نداری. تو آن کتاب مبینی هستی که به یاری حروف اندک آن، راز‌های نهفته آشکار می‌شود، آیا گمان می کنی که تو همین جسم کوچک هستی؟ و حال آنکه راز «جهان بزرگ» در کتاب وجود تو مندرج است.