بچه ها !زیباترین شعری که من                 خوانده ام ،لبخند زیبای شماست

در خیالم بهترین آوازها                            خنده و فریاد و غوغای شماست