مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن

نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن

زندگی تکرار زخم کهنه ی دیروز نیست

بالهای خسته ات را رو به فردا باز کن