نگران فردا نیستم

خدای دیروز و امروز

خدای فردا هم هست