گرگها هرگز  گریه نمی کنند

اما گاهی عرصه زندگی چنان برآنها تنگ میشود

که بر فراز بلندترین قله ها دردناکترین زوزه ها را می کشند ..