هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست.

آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند؛

 باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن ماند.

 کریستین بوبن