صبر بسیار بباید پدر پیر فلک تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید