الفبای زیستن را،
در کلاسی آموخت،
که دستهای خالیش را
معلم آبادی درک می کرد!