مرد باشی یا زن، مرگ تمام ات می کند؛

انسان باش تا جاودانه زندگی کنی  ...!