عـــــــمـــــــــــر

بدون دوست داشتن وعشق ورزیدن

زندگی کردن در جهنــــــــــــــــم است...

ژرژبرنانوس