خدایا! همه از تو می خواهند "بدهی"...اما، من از تو می خواهم  "بگیری".... خستگی، دلتنگی، و غصه ها را، از لحظه لحظه ی روزگار همه ی آنهایی که دوستشان دارم...آمین