گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی

S A L I  J O O N-110