گاهی..

آنـکـس کـه مـی خـنـدد و مـی خـنـدانـد…

مـیـخـواهـد حـواسـت را از چـشـمـانِ گــریــانـش پــَرت کـنـد