ایـن روزها کـسی بـه خـودش زحـمـت نـمـی دهـد یـک نـفـر را کـشـف کـنـد،

زیـبـایـی هـایـش را بـیـرون بــِکـشـد ،

 تـلـخـی هـایـش را صـبر کـنـد

آدم هـای امــروز رفاقت هـایِ کـنـسـروی مـی خـواهـنـد ، یـک کـنـسـرو کـه فـقـط دَرش را بـاز کـنـنـد

بـعـد یـک نـفـر شـیـریـن و مـهـربـان و زیـبـا از داخـلِ کـنـسـرو بـپـرد بـیـرون وهـی لـبـخـنـد بـزنـد

و بـگـویـد: حـق بــا تــوســـت