زندگی سخت نیست، زندگی تلخ
نیست...

زندگی همچون
نت‌های موسیقی، بالا و پایین دارد...

گاهی آرام و دلنواز، گاهی سخت و خشن، گاهی شاد و
رقص آور، گاهی پر از غم...

زندگی را باید احساس کرد ...!