زندگی یک اثر هنری است...
نه یک مسئله ی ریاضی...
بهش فکر نکن...
ازش لذت ببر...