آسمان که نشد،

چرا درخت نباشم ...

وقتی
تودر من
اینهمه پرنده ای؟

ذهنم
پُر از لانه هایی است
که برای تو ساخته ام