گاهی نباید

ناز کشید

انتظار کشید

آه کشید ...

درد کشید و 

فریاد کشید ...!

گاهی تنها باید دست کشید و 

رفت ...