یکی ساده نوشته بود:

 به نام خدا

موضوع انشا: خوشبختی

خوشبختی یعنی قلب پدرت بتپد...

پایان