هر زیبایی عزیز نیست؛ هر چه عزیز است، زیباست ... 

مرجان سرخ