خدایا میشه تمام خنده های تلخ امروزم رو بدم 

یکی از اون گریه های شیرین کودکیم رو پس بدی ...