ای نگهت خواستگه آفتاب

بر من ظلمت زده یکشب بتاب

پرده بر انداز ز چشم ترم

تا بتوانم به رخت بنگرم