گوهرخود را مزن برسنگ هر ناقابلی***

صبرکن تا گوهرشناس قابلی پیداشود

آب پاشیدن بر زمین شوره زار بی حاصل است***

صبرکن تازمین بایری پیداشود