به سلامتی خودمون که

همیشه اونی

 شدیم که بقیه میخوان

ولی هیچ کس نشد اونی

که ما میخوایم.............